lørdag 30. mai 2009

Egenvurdering

Elever på videregående er i stand til å vurdere sin egen kunnskap" (Pressemelding Göteborg Universitet)

Elever ved videregående skole kan med litt trening vurdere sine egne ferdigheter. Det viser en ny avhandling ved Göteborg Universitet. Studien viser at læreplanens mål om elevinflytande og ansvar for egen språkopplæring kan bli realisert.
- Egenvurdering er en del av egen læring, noe som også blir livslang læring, sier Anne Drag Mark Oscarson. I sin avhandling har hun undersøkt hvordan studenter kan gjøre egenvurdering i forhold til skriftlige ferdigheter i engelsk.

Læreplanen for videregående skole og læreplanens mål i engelsk om studenter og eget ansvar oppfattes ikke sjelden som urealistisk av læreren. I sin studie viser Anne Drag Mark Oscarson at studenter ved gruppenivå er vel klar over hva de kan og ikke kan, noe som bør tas hensyn til i planlegging av undervisning.

- Men studentene bør ha kjennskap til kursets mål og praksis og få muligheten til å øve på å vurdere for å gjøre det arbeidet. Av noen grunn er at mange lærere som mener at elevene må oppfylle egenvurdering uten trening, sier Anne Drag Mark Oscarson.

På individnivå var det større forskjeller mellom student- og lærerevalueringer. Alt ettersom studentene ble mer kjent med kurset formål og til å vurdere sine skriftlige arbeider ble deres vurdering mer i tråd med lærerens. Elevene ble bedre i stand til å vurdere sin totale skrivferdighet i engelsk enn de var til å vurdere resultatene i direkte forhold til en spesifikk skriftlig oppgave.

Elevene har generelt en tendens til å undervurdere sin egen skriveevne. Den formell kompetanse i videregående kurs engelsk A og engelsk B fsm studenten fokuser på er rettskrivning og grammatikk, og ikke andre ferdigheter, som for eksempel ordforråd.
Både studenter og lærere i studien var positive til egenvurdering i engelsk. De sier også at evnen til å vurdere sin egen kunnskap er en viktig del av undervisningen i alle fag.

- Ikke minst fordi det kan være et verdifullt supplement til lærerens regelmessig evaluering. Studentenes ferdigheter vil ikke alltid komme frem på leksjoner og tester i skolen, sier Anne Drag Mark Oscarson.

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...